OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu zelenyslon.sk je spoločnosť: FRESH SK s.r.o., so sídlom: 

Považská 1981/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika

/na tejto adrese nie je možné tovar osobne prevziať/

Zapísaný u okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, Vložka číslo: 24256/R 

IČO: 46 009 442 

DIČ: SK2023225732 

Bankový účet: 

ČSOB a.s.

IBAN SK70 7500 0000 0040 1330 1521

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Sme platcom DPH a ku každému zakúpenému výrobku dostanete aj daňový doklad.

Spoločnosť FRESH SK s.r.o. disponuje vlastným skladom.

POZOR - toto sú ale iba sklady, z ktorých prebieha expedovanie a dodávky tovaru po celom území SR.

Distribúcia tovaru je zabezpečená vlastnou dopravou, slovenskou poštou a zmluvnými kuriérmi.

                                                                                                           

KONTAKTY

Telefón: 0907 658 450

E-mail: info@zelenyslon.sk

Pracovná doba: Po – Pia     9:00hod – 18:00hod

Tovar pre Vás expedujeme 2 x denne a to o 13:00hod a o 19:00hod

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar v e-shope prostredníctvom :

  • nákupného košíka 
  • telefonicky na čísle: 0907 658450
  • e-mailom na : objednavka@zelenyslon.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami,  ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

CENY

Ceny uvedené na stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť ab expert, s.r.o. platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetu. Ceny sú uvedené vrátane DPH, recyklačného poplatku. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť ab expert,  s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti /popísané ďalej/.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru vrátane PSČ a e-mailovú adresu, číslo telefónu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ SK číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka...). Aktualizáciu osobných údajov môže kupujúci uskutočniť e-mailom, listovou zásielkou, telefonicky, online na web stránke, ak sa registroval.

V prípade, že tovar doručuje prepravca (napr.Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť a pod.), dáva kupujúci predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. 

S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti FRESH SK s.r.o. na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas zasielania objednávky a na účel zasielania aktuálnych ponúk spoločnosti FRESH SK s.r.o.

Zákony a predpisy: - zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávající vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrzením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Toto sa vzťahuje aj na chybu sposobenu naším administrátorom a to v prípade, že cena uvedená u produktu je absolutne nereálna a vznikla zle nastaveným výpočtom v systému. Absolutne nereálnou cenou sa rozumie cena rádovo v jednotkách EUR alebo nulová.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy alebo uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

DOVOZ TOVARU

Pri zasielaní objednávaného tovaru poštou je potrebné potvrdenie objednávky predávajúcim. Záväzným potvrdením objednávky sa automaticky vygeneruje elektronické potvrdenie o prijatí objednávky v systéme predávajúceho. Taktiež si predávajúci potvrdzuje objednávku telefonicky, kde si predávajúci a kupujúci potvrdia obsah objednávky, druh produktov, počet kusov, cenu objednávky, cenu a spôsob prepravy ako aj termín doručenia. V momente potvrdenia je kúpna zmluva uzatvorená. 

Doba dodania tovaru:

Objednaný tovar bude dodaný v čo najkratšej dobe Slovenskou poštou,1. alebo 2. triedou, podľa jeho dostupnosti a to do 2 až 23 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Doba trvania dodania tovaru závisí od dostupnosti tovaru na sklade. V prípade nutnosti objednávky, bude tovar dodaný do 23 dní od potvrdenia objednávky kvôli ďalekej a komplikovanej doprave z miesta výroby do miesta dodania. V prípade dlhšej doby dodania predajca bude kontaktovať zákazníka a dohodnú sa na čase dodania. V prípade, že tovar sa nachádza na sklade, bude štandardne dodaný do 3 dní.Tovar sa považuje za doručený v momente keď je doručený na adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávke. 

Spôsob dopravy 

Dopravu na určenú adresu na celom území Slovenskej republiky zaisťuje predávajúci. Náklady na dopravu sa menia podľa platného cenníka dopravy zásielok Slovenskej pošty.

V prípade že si kupujúci zvolí iný spôsob dopravy, je si vedomý, že jeho náklady na dopravu budú vyššie a budú započítane do ceny objednávky. V prípade zaslania tovaru prostredníctvom kuriérnej služby účtuje predávajúci poplatok  podľa aktuálneho cenníka kuriéra..

V súvislosti s adresou doručenia žiadame všetkých zákazníkov, aby v prípade doručenia objednaného tovaru napr. na adresu pracoviska, uviedli aj názov spoločnosti - zamestnávateľa. Je to z dôvodu zamedzenia problémov s doručením objednaného tovaru. Na základe predchádzajúceho, a to v prípade, ak zákazník síce uvedie adresu svojho pracoviska, no bez názvu pracoviska a objednaný tovar sa nám prostredníctvom Slovenskej pošty vráti s udaním dôvodu "adresát neznámy", po opätovnom odoslaní objednávky poštou si budeme nárokovať poštovné v dvojnásobnej výške. 

Spôsoby platby ceny za tovar

1. V prípade platby prevodom vopred - Vám bude najskôr zaslaná faktúra a po jej úhrade bude expedovaný tovar. Platba môže byť vykonaná priamym vkladom alebo prevodom na účet, prípadne prostredníctvom platobného systému.

Po zaplatení tovaru dostane kupujúci doklad o zaplatení – faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad. Faktúru dostane pri preberaní tovaru od kuriéra, alebo mu bude zaslaná poštou do 14 dní.

2. Kupujúci dostáva tovar na dobierku a úhrada ceny za tovar sa vykonáva pri prebratí objednávky. Iný spôsob dopravy je možný na základe predošlej vzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje vždy príslušný daňový doklad. 

Preberanie zásielky

Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar hneď po jeho prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, kupujúci sa riadi inštrukciami v sekcii „Záruka a reklamácie“. 

Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim:

Ďalšia komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha elektronickou poštou pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. 

Osobný odber tovaru 

V prípade, že si kupujúci želá osobný odber, musí upozorniť predávajúceho vopred. Osobný odber je možný v pondelok až piatok od 9:00 do 16:00, na mieste vopred dohodnutom telefonicky. Rezervovaný tovar je kupujúcemu rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy pre odber tovaru a po uhradení sumy za tovar na účet predávajúceho. V prípade osobného odberu v sídle spoločnosti sa považuje kúpna zmluva za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim. 

                                                                                                                      

Záruka a reklamácie

Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp jeho kópie.

Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, nepoužívaný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Nie je možné vrátiť tovar alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby.

Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu : FRESH SK s.r.o., Považská 1981/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika spolu s kópiou dokladu o kúpe a v originálnom balení.

Pokiaľ nám reklamovaný alebo vracaný tovar nechcete zaslať, ale chcete ho vrátiť osobne, je nutná predchádzajúca dohoda ! Tovar však môžete automaticky poslať spolu s reklamáciou na adresu FRESH SK s.r.o., Považská 1981/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika. Nie je možné reklamovať tovar ani na dohodnutých odberných miestach (ktoré nie sú našimi prevádzkami) bez predchádzajúcej osobnej dohody. Takáto reklamácia nebude na danom mieste prijatá ! Chceme upozorniť zákazníkov, že sme internetový obchod bez kamenného obchodu, či inej prevádzky.

Peniaze po uznaní reklamácie vraciame prevodom na účet.

Zodpovednosť za vady, záruka, servis a reklamačný poriadok:

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa”).

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.zelenyslon.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovním predaji a zásielkovom predaji a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. U použitého tovaru nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením a za vady, o ktorých Kupujúceho pred uzavretím zmluvy informoval. Predávajúci nezodpovedá za vady:
- O ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel.
- Pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru (alebo zľava z kúpnej ceny tovaru).
- Ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku nie - bežného opotrebenia tovaru jeho úmyselným alebo neúmyselným, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, alebo po uplynutí doby životnosti.
- Ktoré, boli spôsobené neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho súčasti.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrovanie.

Záručná doba je 24 mesiacov, prípadne kratšia, ak je ohraničená dátumom spotreby (pri potravinovom tovare, kozmetike a pod.). a plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie Kupujúcim až do doby, kedy bol po skončení opravy Kupujúci povinný tovar prevziať.

Prípadný záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to písomne poštou, e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Počas záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva Predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo a dátum dokladu o zaplatení, z ktorých je zrejmý dátum zakúpenia tovaru, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady výrobku prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:

E-mail: info@zelenyslon.sk , 0907 658 450

Poštová adresa: FRESH SK s.r.o., Považská 1981/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenia reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť chyby aj na základe fotodokumentácie.

Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu Predávajúceho. V prípade doručovania tovaru Predávajúcemu, Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča Kupujúcemu odosielanú zásielku reklamovaného tovaru poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny.

Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 8.21. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
- Uplynutím záručnej doby tovaru.
- Nepredložením dokladov o zaplatení.
- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
- Ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
- Používaním tovaru v nevhodných podmienkach, podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu vhodnému na skladovanie produktu a prostrediu v ktorom sa má tovar užívať.
- Neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou výrobku.
- Nadmerným zaťažovaním tovaru, obsluhou, používaním či užívaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.
- Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
- Neodborným zásahom, poškodením pri doprave nevykonávanej Predávajúcim, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
- Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
- Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
- Výmenou tovaru.
- Vrátením kúpnej ceny.
- Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
- Písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia.
- Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, poštou, textovou správou SMS, prípadne telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, poštou spolu s tovarom, alebo osobne doklad o vybavení reklamácie.

V prípade výmeny časti tovaru za nový diel vystaví Predávajúci Kupujúcemu doklad, na ktorom bude uvedený vymenený diel a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b) Predávajúci chybný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
b) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade, že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
c) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej rovnakej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Zodpovednosť za vady, záruka, servis a reklamačný poriadok.

 

Záverečné ustavovenia

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.

Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.

Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. 

Zmena obchodných podmienok vyhradená i bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 Aktualizované 01.05.2016.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.08.2014 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodé podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Dodacia doba je 1 - 21 dní. Prečo máte na tovar čakať niekedy až 21 dní?  Samozrejme, že sa snažíme vybaviť každú objednávku čo najrýchlejšie, nakoľko sa iste na svoj tovar tešíte a chceli by ste ho mať čím skôr. V určitých prípadoch však objednávame pre Vás tovar až zo zahraničia alebo dodávatelia  majú presné termíny dodávky tovaru k nám alebo môže nastať iná neočakávaná situácia, a preto to môže trvať dlhšie.

Po odoslaní objednávky zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami prevádzkovateľa e-shopu.

O stave Vašej objednávky sa kedykoľvek môžete informovať na našom maily alebo telefonicky na mobilnej línke.

V prípade otázok alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte.


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop